Který typ společnosti zvolit?

Jenom na rozhodnutí jednotlivých podnikatelských subjektů záleží, jestli bude podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná či ve spojení s více podnikateli vytvoří společnost. Toto rozhodnutí je jedním z nejdůležitějších kroků při budování vlastní firmy. Obě varianty mají své pro i proti. Pro malé živnostníky je dobrou volbou první varianta. Společnosti zakládají všichni, kteří mají byznys plán vyšší. A plánují dosahovat příjmy nad patnáct milionů. Už vlastníci akciové společnosti vstupují do podnikání se základním kapitálem dvou milionů a pokud akciová společnost vzniká veřejným úpisem akcií musí dosáhnout desetinásobku.

Komanditní obchodní společnost

Založit tuto kapitálovou společnost mohou minimálně tři osoby. Jedna právnická a dvě fyzické osoby. Počet dalších akcionářů už potom není nijak omezen. Jako nejvyšší orgán v této společnosti funguje valná hromada, která musí být svolána minimálně jednou ročně. Na které je jmenován statutární orgán. Dozorčí rada pravidelně dohlíží na hospodaření. Případní akcionáři ale za závazky společnosti neručí. 

Akciová společnost

Veřejně obchodní společnost je tvořena minimálně dvojicí osob, podnikajícími pod společným názvem. Při tomto způsobu podnikání se ručí za závazky společnosti celým majetkem. Kvalitně sepsaná smlouva při jejím založení, zaručuje sounáležitost při vedení firmy. I při všech jednáních pod společnou hlavičkou. Zisk se rozděluje rovným dílem i v případě, že přibudou další společníci. Na všechny se vztahuje zákaz v daném oboru spolupracovat s konkurencí, která by ohrozila fungování této společnosti. Výhodou je, že pokud to nestanoví smlouva jinak, základní kapitál není povinný. Společnost s ručením omezeným mohou založit fyzické i právnické osoby buď samostatně. Nebo s dalšími společníky. Kterých může být maximálně padesát. Valná hromada určuje jak pravidla, tak schvaluje roční uzávěrky. A rozděluje zisky. Komanditní obchodní společnost tvoří dva typy společníků. Komandisty, kteří ručí za závazky do výše svého vkladu a komplementáře, kteří ručí celým svým majetkem. Což je opravňuje rozhodovat o jejím provozu a směřování.